Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Anja Kouwenhoven en een cliënt waarop Pedicure Anja Kouwenhoven deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Inspanningen van Pedicure Anja Kouwenhoven

Pedicure Anja Kouwenhoven zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Zij zal te allen tijde een werkwijze hanteren die in overeenstemming is met de eisen van goed vakmanschap. Pedicure Anja Kouwenhoven zal zoveel als mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van het wijzigen of aanvullen van de behandeling.

Afsprakenbeleid 

Mocht de cliënt verhinderd zijn op het moment van de gemaakt afspraak, dan dient de cliënt de afspraak uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak telefonisch te annuleren. Indien de cliënt deze afspraak niet nakomt en de afspraak binnen 24 uur annuleert, brengt Pedicure Anja Kouwenhoven de volledige behandeling in rekening. Mocht het gaan om overmacht, dan vervalt deze regeling.

Betalingsbeleid 

Pedicure Anja Kouwenhoven vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De cliënt heeft de mogelijkheid om de betaling contant of per bank te betalen. Wenst de cliënt contant te betalen, dan moet deze betaling direct na de behandeling worden voldaan. Wenst de cliënt per bank te betalen, dan moet het openstaande bedrag binnen 14 dagen worden voldaan. Betaalt de cliënt per bank, dan krijgt deze persoon een factuur toegestuurd.

Wordt de betaling na 14 dagen niet door Pedicure Anja Kouwenhoven ontvangen, dan zal zij de cliënt een herinnering sturen. Wordt de openstaande rekening na deze herinnering nog niet betaald? Dan is Pedicure Anja Kouwenhoven genoodzaakt om de situatie uit te besteden aan een derde partij. Heeft deze situatie plaatsgevonden, dan kan een eventuele volgende betaling uitsluitend contant plaatsvinden. Ook kan Pedicure Anja Kouwenhoven besluiten om de cliënt in de toekomst niet meer te behandelen.

Spaaractie

Vanaf 1 januari 2019 ontvangt de cliënt, als hier interesse voor is, een spaarkaart . Na elke voetbehandeling ontvang de cliënt vervolgens een stempel. Na vier stempels is de spaarkaart vol en krijgt de cliënt -indien gewenst- na de volgende voetbehandeling een gratis voetmassage.

Voorrij- en parkeerkosten

Pedicure Anja Kouwenhoven is werkzaam in Voorburg en omstreken. Hieronder valt Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Den Haag en Leidschenveen. Buiten deze omgeving is Pedicure Anja Kouwenhoven ook werkzaam, hier worden echter wel extra kosten voor in rekening gebracht.

Woont de cliënt tussen de 0 en 5 kilometer van het woonadres van Pedicure Anja Kouwenhoven? Dan worden er geen extra kosten in rekening gebracht. Woont de cliënt tussen de 5 en 15 kilometer van het woonadres van Pedicure Anja Kouwenhoven? Dan wordt er 5 euro in rekening gebracht. Woont de cliënt buiten een straal van 15 kilometer? Dan wordt er 10 euro in rekening gebracht. Dit komt bovenop de oorspronkelijke behandelingsprijs. Mochten er parkeerkosten gerekend worden om de dienstverlening te kunnen uitvoeren, dan zijn deze kosten voor de rekening van de cliënt.

Geheimhouding

Pedicure Anja Kouwenhoven is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Deze geheimhoudingsplicht vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure Anja Kouwenhoven verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Pedicure Anja Kouwenhoven is niet aansprakelijk voor beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de cliënt. Mocht er beschadiging plaatsvinden waar Pedicure Anja Kouwenhoven schuld aan heeft, dan kan zij beroep doen op haar aansprakelijkheidsverzekering.

Klachtenbehandeling 

Pedicure Anja Kouwenhoven zal haar uiterste best doen om klachten samen met de cliënt te bespreken en hiermee aan de slag te gaan. Mochten beide partijen het niet eens zijn, dan is Pedicure Anja Kouwenhoven aangesloten bij brancheorganisatie Provoet en de Geschillencommissie. Hierbij biedt Pedicure Anja Kouwenhoven jou als cliënt een eerlijke en eenvoudige procedure. De uitkomst die uit deze procedure voortkomt, is bindend voor beide partijen.

Behoorlijk gedrag

De cliënt dient zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Blijft de cliënt na meerdere waarschuwingen onbehoorlijk gedrag vertonen? Dan heeft Pedicure Anja Kouwenhoven het recht om de behandeling te stoppen en de volledige behandeling alsnog in rekening te brengen bij de cliënt.